Pn. - Pt.: 8:00 - 16:00
Przejdź do treści

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:
1. Bau Center Mariusz Ludian
ul. Leśna 13
23-310 Modliborzyce
Oferta wpłynęła 21.05.2018

Inne ofert nie wpłynęły.

Bau Center Mariusz Ludian spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ponadto oferent złożył aktualny wydruk z CEiDG.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
3) Nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym;
4) Złożył kompletną ofertę w terminie w treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego na druku załączonym do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami.

W ofercie przedstawiono odpowiedzi na kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 383 285,92 zł netto
Okres gwarancji – 24 miesiące
Wykonawcą zadania została firmaBau Center Mariusz Ludian ul. Leśna 13, 23-310 Modliborzyce. Oferta otrzymała 100 punktów

Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy

Jak Dojechać?